1. Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności o statusie osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie. 
 2. W załącznikach nr 5-7 do Wytycznych IZ zawarte są następujące dane dotyczące odbiorców końcowych pomocy żywnościowej: 
  1. imię i nazwisko, 
  2. dochód osoby/rodziny w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 
  3. liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, wiek, 
  4. przynależność do grupy docelowej Programu, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby (nie dotyczy załącznika nr 6), 
  5. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (nie dotyczy załącznika nr 6).
 3. Przetwarzanie przez odpowiednio KOWR/OPS/OPO/OPR/OPL danych osobowych w zakresie danych zawartych w ww. załącznikach nr 5-8 do Wytycznych IZ odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu tych danych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej jako RODO.
 4. Administratorami danych osobowych osób ubiegających się o zakwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu i odbiorców końcowych pomocy żywnościowej są odpowiednio ośrodek pomocy społecznej oraz właściwa OPR i/lub OPL bezpośrednio wydająca żywność, każdy z nich odrębnie w celu realizacji powierzonych im zadań.
 5. KOWR jest administratorem danych odbiorców końcowych pomocy żywnościowej i przetwarza je w celu realizacji zadań określonych w art. 134 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).
 6. Wypełnienie obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 i 14 RODO, w toku udzielania pomocy określonej w Programie, następuje przez udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych osobowych: 1) w przypadku OPO/OPR/OPL - w widocznym miejscu w budynku, w którym udzielana jest pomoc; 2) w przypadku KOWR - w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej KOWR lub na jego stronie internetowej.
 7. KOWR/OPS/OPO/OPR/OPL jako administratorzy danych zobowiązani są wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i nie naruszało praw i wolności wszystkich osób, których dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Programu.
 8. Zabezpieczenia stosowane przez KOWR/OPS/OPO/OPR/OPL w celu ochrony danych osobowych polegają co najmniej na: 1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.
 9. Podmioty i osoby realizujące zadania określone w Programie Operacyjnym obowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyskały przy realizacji zadań. 
 10. Do danych osób ubiegających się o zakwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu i odbiorców końcowych pomocy żywnościowej mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu ORP/OPL, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Podanie przez osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu i odbiorców końcowych pomocy żywnościowej danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do skorzystania z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

KONTAKTY:

Andrzej Rybus-Tołłoczko – Inspektor Ochrony Danych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Magdalena Dobieszyńska – opiekun Banków Żywności

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 888 942 222