Szanowni Państwo,

Zgodnie z Wytycznymi POPŻ Podprogram 2018 mamy obowiązek z zakresu ATM:

  1. zapewnić ogólnodostępną informację na stronie internetowej, zawierającą opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2018 w zakresie dystrybucji i środków towarzyszących, ich cele i wyniki oraz podkreślającą wkład Europejskiego Fundu-szu Pomocy Najbardziej Potrzebujących w finansowanie tych działań, zgodnie z Wytycznymi IZ (MRPiPS) dla beneficjentów i organizacji partnerskich dotyczącymi informowania i komunikacji w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz aktualizować raz na kwartał wykazu OPL, które uczestniczą za pośrednictwem danej organizacji partnerskiej w realizacji podprogramu.
  2. zapewnić ogólnodostępną informację w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącą
    1. finansowania PO PŻ ze środków UE, poprzez umieszczenie co najmniej jednego plakatu (minimalny format A3) z symbolem UE, pełną nazwą Funduszu i Programu Operacyjnego oraz logo MRPiPS, w sposób określony w Wytycznych Instytucji Zarządzającej,
    2. kryteriów komunikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2017 
    3. zasad przekazywania artykułów spożywczych
    4. możliwości składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację do organu wyższego stopnia tej organizacji lub do ogólnopolskiej/ ponadregionalnej organizacji partnerskiej, z którą ta organizacja podpisała umowę, albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

Marcin Fedoruk

obsługa administracyjna Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Federacja Polskich Banków Żywności